UYGULAMA VE İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmeyi Oluşturan Taraflar

1.1. İşbu Sözleşme, "Merkezi Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Ekinoks E1 Blok K:4 D:53 Beylikdüzü/İstanbul adresinde bulunan SİNERJİ KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ." ile www.finansmuduru.com.tr (site) (Sözleşmede ikisi birlikte "Finans Müdürü" olarak anılacaktır) internet sitesine erişmiş ve yazılımı (Uygulama) kullanacak olan tarafınız arasında her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak Finans Müdürü'nün herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde Finans Müdürü ile Kullanıcı(lar) (Üye) arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır.

1.2. Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. Sözleşme Konusu

2.1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı veya işletme serveri üzerinden finans ve iş yönetimi uygulamasından (Uygulama) faydalanılmasına ve Üye tarafından Siteye yüklenen verilere (İçerik) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Finans Müdürü tarafından Üyelere sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

2.2. Finans Müdürü site ve yazılımı Üyelere yalnızca karar destek sistemi sağlama amacındadır. Yazılım üzerine yüklenecek bilgi ve belgelerden yalnızca üye sorumludur. Bu site ve yazılım kullanılarak alınacak her türlü karardan dolayı Finans Müdürü sorumlu tutulamaz, dava açılamaz, üçüncü kişiler tarafından rücu edilemez. www.finansmuduru.com.tr üzerinden üçüncü kişi hizmet tedarikçisi firmalar tarafından sağlanacak hizmetler ile ilgili sorumluluk ve sözleşme ilgili tedarikçilere ait olup Finans Müdürü ve ilişkili ortak ve yöneticilerine rücu edilemez.

3. Taraflara Ait Hak ve Yükümlülükler

3.1. Site üzerinde kayıt yaratılması ile birlikte Finans Müdürü’nden e-posta ve SMS almayı kabul etmiş sayılırsınız. Finans Müdürü tarafından üyelik aşamasında ve daha sonrasında üye ile ilgili bilgilerin korunması ve gizliliğinizin sürdürülmesi Finans Müdürü’nün birinci önceliğidir. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Finans Müdürü, gerektiğinde Üyelerin IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, Üyeleri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Finans Müdürü içeriğindeki güncelleme çalışmalarından, sunucuda yaşanan aksaklıklardan ve her türlü sistemsel aksaklıklar nedeni ile yazılım içerik ve Üye bilgilerine eksik, geç veya hiç ulaşmamasından dolayı Finans Müdürü'nün sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.2. Üye, Uygulamadan faydalanmak için Finans Müdürü tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Üye statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulamaya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Finans Müdürü sorumlu değildir.

3.3. Üye, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Üyenin Siteye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Üye buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Üye statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.4. Üye, tek bir Üye hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Üye hesabının Finans Müdürü tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Üye tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Finans Müdürü’nün herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Üye hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.5. Üye tarafından Siteye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Üye sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Üye tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Üyeye ait olacaktır. Üye, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Finans Müdürü’ne bildirecektir.

3.6. Üye, Uygulamayı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulamaya ilişkin olarak Sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, Uygulama ve Siteyi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Üye bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.7. Üye, muhtelif zamanlarda Uygulamayı kullanması için üçüncü bir kişiyi (Yetkilendirilmiş Üye) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Üyenin kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Üye tarafından belirlenecektir. Üye, Yetkilendirilmiş Kullancıların Uygulamayı kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcıların Uygulamaya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulamaya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Üye ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Uygulamaya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcının Uygulama veya içeriğe erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Üye verecektir.

3.8. Üye tarafından paylaşılan içerik Üyenin mülkiyetinde olup içeriğe ilişkin tüm sorumluluk Üyeye aittir. Finans Müdürü, işbu Sözleşme kapsamında Üye tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında içeriği kullanma hakkını haizdir. İçeriğe yahut içeriğin yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Finans Müdürü sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, içeriğin doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Finans Müdürü’nün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Üyenin sorumluluğundadır. Üye, Finans Müdürü’nün finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak içeriği Uygulamadan ve sistemlerinden silebileceğini ve Finans Müdürü’nün kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.9. Üye, Finans Müdürü’nün veya Uygulama ile ilgili üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulamanın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Siteden faydalanan diğer Üyelerin bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulamanın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulamaya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Siteye Finans Müdürü’nün ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Üyenin üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut ters mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.10. Aşağıdaki durumlarda, Finans Müdürü, Üyenin siteyi ve yazılımı kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Finans Müdürü'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için Finans Müdürü'nün Üyeye rücu hakkı saklıdır:

• Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,

• Kurumlar tarafından site ve yazılımın amacı dışında kullanılması,

• Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması,

• Üye adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.

• Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanılması ve şifrelerin yetkisiz kişilerin eline geçtiğinin yazılı olarak öğrenilmesi.

3.11. Üye, Uygulamayı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

3.12. Üyeye ulaştırılan epostalarda ve internet sayfasında reklam yayınlanabilir. Üye bilgileriniz sizin zevklerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun içerik, hizmet ve reklamları size ulaştırabilmemiz ve istatistiki raporlar ve akademik çalışmalar oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir. Uygulama ve Sitede yayınlanan genel istatistik sonuçları reklam verenlerle paylaşılabilir.

3.13. Üye, Uygulamaya yüklenen içeriklerin kopyalarını saklayacaktır. Finans Müdürü, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, içeriğin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Finans Müdürü, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın içeriğin kaybından sorumlu değildir. Finans Müdürü Üyelerin şifrelerinin, Üye hesaplarının, Üye adlarının üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamaz.

3.14. Finans Müdürü, Üye tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşmeye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Üye, Finans Müdürü’nün yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Üyeye ve Üye tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Üyenin güvenliği, Finans Müdürü’nün yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Finans Müdürü ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için içeriği diğer Üyelerle paylaşma hakkına sahiptir. Üye, diğer Üyelere ait içerikleri kullanmak istemesi halinde ilgili Üyelerin onayını alacak ve söz konusu içerikleri diğer Üye tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Finans Müdürü, Üyenin söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Finans Müdürü’nün ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Üye, İçerik ve diğer bilgilerin Finans Müdürü veya üçüncü kişiler tarafından veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.15. Üyeye Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Üye bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Üye, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer Üyeler bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Üye, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Finans Müdürü’nün Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulamanın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulamaya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Üye Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Finans Müdürü, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.16. Finans Müdürü, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Üye tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Üyenin söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

3.17. Üye, hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.18. Üyenin işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Finans Müdürü Üyenin üyeliğini askıya alma veya Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek Üye statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Finans Müdürü’nün söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Üyeden talep hakkı saklıdır.

3.19. Finans Müdürü'nün içeriğinde yer alan bütün içeriğin, yazıların, grafiklerin ve resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. Bu sitede ve yazılımda yer alan herhangi bir unsuru diğer bir internet sitesinde yayınlamak veya Finans Müdürü'nün haberi olmadan link vermek kesinlikle yasaktır.

3.20. Finans Müdürü, sitenin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullandığınız yazılım ve/veya donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Finans Müdürü bu konuda hiçbir sorumluluk yüklenmez.

3.21. Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Finans Müdürü'nün site ve yazılıma ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye aittir.

4. Üyenin Yapacağı Ödemeye İlişkin Koşullar

4.1. Üye Uygulamadan ancak Sitede beyan edilen ücretleri yine Sitede beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2. Üye, Uygulamayı Sitede belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Üyenin üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulamaya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Üye, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Finans Müdürü tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Üyenin üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Üyenin üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3. Uygulamanın başlangıç paketi Üyeye 14 gün boyunca deneme amacı ile ücretsiz olarak kullandırılacak olup seçilmiş olan üyeliğe ilişkin ödeme bu sürecin bitmesini takip eden ilk gün seçilen ödeme planına bağlı olarak KDV dahil olarak, peşin veya defaten tahsil edilecektir. Üye tarafından seçilmiş olan ödeme planının süresinin bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Üyenin üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

4.4. Finans Müdürü, Üye tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Üyelik ödemenin yapılmasını müteakiben geçerlilik kazanacaktır.

4.5. Üye, Finans Müdürü veya Finans Müdürü tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Üyenin kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

4.6. Üçüncü kişiler tarafından yönetilen internet sitelerindeki bilgiler, satın alınan ürünler ve hizmetler hiçbir şekilde denetlenmemektedir ve 'olduğu gibi' yayınlanmaktadır. Sitedeki bilgilerin güvenirliğine, zamanında olmasına, kesinliğine ve doğruluğuna dair Finans Müdürü sitesi, ortak, çalışan ve yöneticilerinin garantisi olmadığı gibi herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1. Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Finans Müdürü’ne aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Üyeye Site ve Uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Siteye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin Üyeye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Üye, işbu Sözleşme kapsamında Finans Müdürü’ne Üyenin Uygulamaya erişimi, Uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Finans Müdürü, hizmetlerin sağlanması amacıyla içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

5.2. Üye, hiçbir şekilde ve nedenle Siteyi veya Uygulamayı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Siteye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Finans Müdürü’nün açık izni olmaksızın Siteye veya Siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3. Üye, herhangi bir şekilde Finans Müdürü’nün ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını izinsiz olarak kullanamaz.

6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1. Site kapsamındaki Uygulamaya ilişkin Üye tarafından girilen içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Finans Müdürü’nün içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Üye, Finans Müdürü’nün ayrıca içerik ve diğer Üye verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Finans Müdürü Uygulamanın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Finans Müdürü, Uygulamanın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulamaya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Üye, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da bakım ve yenileme gibi çalışmalar nedeniyle erişimin kesilebileceği kabul eder. Finans Müdürü, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2. Üye, Site üzerinden Finans Müdürü’nün kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Finans Müdürü’nün herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. Üye, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulamalara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Finans Müdürü’nün herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.4. Üye, yüklediği içerikler ile site ve uygulamanın kullanımından münhasıran sorumludur. Üye, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve sitenin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Finans Müdürü’nü beri kıldığını kabul eder.

6.5. Finans Müdürü, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sitenin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Finans Müdürü, zımni garanti, ticarette elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

7. Sözleşmenin Yürürlük ve Feshi

7.1. İşbu Sözleşme Üye tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.3. Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Üye tarafından gerçekleştirilmesi halinde Finans Müdürü aykırılık giderilene kadar Üye statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Üyenin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Finans Müdürü Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

7.4. Sözleşme’nin feshi Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Üye, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulamayı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Üyeye para iadesi yapılmaz.

8. Çeşitli Hükümler

8.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2. Üye ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla veya Sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Üyenin sorumluluğundadır.

8.3. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Keep an eye on your business and financial standing every moment and everywhere